domenica 10 agosto 2014

BARZELLETTA: “Il palermitano e il viaggio a Londra”Un palermitano torna a casa dopo un viaggio a Londra,
un amico lo incontra e gli chiede:
-"Ueh cucì, t'arrampicasti? eccomè eccomè Londra? cunta cunta...!
- Mma... ecchì t'eddiri... Londra pi essiri biedda è biedda... su i londresi ca parinu pigghiati ra buotta...
-"E picchì...?" (chiese l'amico)
- 'Nca picchì... l'otobbus avuti e i chiamau bas, i strati su larghi e i chiamanu stritt, i cavaddi i chiamanu ors, i fimmini i chiamu uomen e quannu c'è friddu ricinu ca fa cold... poi na siritina niscivu cu una fimmina e mi cuminciò a ddiri... lav mi, lav mi...
- "E tu chi cci ricisti...? (chiese l'amico)
- Io cci rissi: a casa t'avia llavari, ngrasciatunazza...!!!

2 commenti:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...